Danmarks Breve

BREV TIL: Ketil Johnsen Melsted Motzfeldt FRA: Andreas Frederik Krieger (1870-07-29)

Justitsminister A. F. Krieger til fhv. Statsraad K. Motzfeldt.
29. Juli 1870.

Kjære Motzfeldt.

Jeg kunde ikke rigtigt see, om De, da De sidst skrev, havde faaet et Par Linier fra mig, som jeg afsendte til lidt Forklaring af mine næstsidste Linier. Men der var da ikke stort s. 582 tabt, hvis de ikke kunde være naaede frem forinden. Nu er da Neutralitetserklæringen udstedt, og accepteret af Preussen trods dens forsigtige Affattelse; vi have saaledes en Fod at staae paa; ellers vilde vi have svævet reent i Luften.

Vi vente en fransk Specialbefuldmægtiget og faae at see, hvad han bringer. Desværre er Beslutningen om strax at sende Landgangstropper opgivet, hvis den nogensinde har existeret udenfor Deres Protégés [ɔ: W. Raasløffs] Phantasie. Han har i Paris gereret sig lidt à la Blixen, men det vil nu vise sig, hvad det har medført. Landgangstropperne fik han afsendt paa Papiret; men i Virkeligheden er der ei sendt Andet end nogle Marinesoldater. Forunderligt nok veed Ingen med Sikkerhed, hvor de store preussiske Skibe ere blevne af; nu phantasere Nogle foruden om Jahde og Kiel, ogsaa om — Arkangel!

Bismarcks Offentliggjørelser 1 ) have gjort et mærkeligt Indtryk paa de forunderlige Englændere. Prindsen af Wales — som ellers er stærkt preussisk-sindet nu — tog dog ret godt imod mit Spørgsmaal igaar, om da Nogen tvivlede paa, at omend Benedetti havde nedskrevet noget Saadant, saa var det i Virkeligheden Bismarck, der havde tilbudt Napoleon Belgien, »denne Rede af Radikale«. Den engelske Ambassadeur Lord Loftus i Berlin er jo reent blevet Bismarcks Løbedreng; hvis Bismarck og Napoleon ville snakke løs, saa kan der rigtignok komme adskilligt Mærkeligt for en Dag.

Igaar fik jeg da Telegram om Dunkers Bortgang. Det var en svær Dødskamp, siden De første Gang var inde i Christiania og saae ham. Han skulde dog opleve denne Krigs Udbrud — gid vi maatte opleve dens gode Udgang. I England og Rusland er ikke Stemningen velvillig for Frankrig, det kan jeg nok mærke paa Alting; men i Nordslesvig stole Alle trygt paa Frankrigs Seir.

Fr Krieger.

Tilhører Højesteretsassessor U. Motzfeldt, Kria.