Danmarks Breve

BREV TIL: Theodor August Jes Regenburg FRA: Andreas Frederik Krieger (1870-07-29)

Justitsminister A. F. Krieger til Stiftamtmand Th. A. J. Regenburg.
29. Juli 1870.

Kjære Regenburg!

Idet man lader Phantasien fri Tøile, og tænker sig, at man faaer fri Selvbestemmelse om Vilkaarene for en Alliance med Frankrig, ere Mange tilbøielige til at begrændse dennes Maal til en loyal Gjennemførelse af Pragerfredens Artikel V saaledes at ingen ny Afstemning behøvedes for dette Omraade. Kan Flensborg, der under denne Betragtning medtages, lade sig nøie med et sydligt Opland, der gaaer omtrent til Glücksborg (inclusive)? Om Andet kunde der kun blive Tale, hvis Beboerne ved Afstemning ønskede det, og hvis Preussen ikke beholdt Holsteen.

Naar Alliancens Maal begrændses, kan og de Ofre, der fordres af os, begrændses saa vi maaskee kunne holde ud. Maaskee kan og isaafald det Vundne hvis alting gaaer godt lettere bevares ved denne Selvbegrændsning i Lykkens Time.

Jeg antager, at jeg hermed saa nogenlunde har betegnet Forudsætningen for mit Spørgsmaal.

Bismarck og St. Ferréol have begge accepteret Formen for vor Neutralitetserklæring.

Fr Krieger.

Regenburgs Privatarkiv. R. A.