Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1870-07-29)

Direktør P. Vedel til Udenrigsminister Baron Rosenørn- Lehn.
Fredag Morgen [29. Juli 18701].

Deres Excellence.

Jeg tillader mig hermed at sende

1. en Privatskrivelse til Moltke 1 ) som jeg haaber vil tilfredsstille Kongen uden at fornærme Gesandten

2. en Instruction der ikke foregriber Noget og altsaa kan afgaae uden at være vedtaget i Ministerraadet, samtidigt s. 584 med at den dog kan bringe Moltke til at holde den for Tiden rigtige Linie. 1 )

Endelig tør jeg tilføie at jeg igaar i D. E.s Fraværelse har troet at burde besvare Kmh. Quaades Spørgsmaal bekræftende 1) fordi det oprindelig var Meningen at give Copie ligesom Heydebrandt havde giort, og 2) fordi det ogsaa er Dem af Vigtighed senere hen at kunne paaberaabe de i Svaret indeholdte Forbehold, hvis Regeringen vil forlade Neutraliteten.

P. Vedel

Oreby.