Danmarks Breve

BREV TIL: Gebhard Léon Moltke-Hvitfeldt FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1870-07-29)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Grev Moltke- Hvitfeldt, Gesandt i
Paris
.
Confidentielt.
Kjøbenhavn, 29. Juli 1870.

Hr. Greve.

Jeg paaskjønner i høi Grad den Forsigtighed og Tilbageholdenhed, som De har viist under den Samtale med Hertugen s. 587 af Gramont, hvorom Deres Depesche Nr. 62 1 ) aflægger mig Beretning, men jeg tør ikke fordølge for Dem, at det forekommer mig mindre heldigt, at De ved Deres Nærværelse har kunnet faae Udseende af at give en officiel Sanction til de Yttringer, som General Raasløff i sin Egenskab af Privatmand, der ikke staaer i Forbindelse med den nuværende kgl. Regering og hverken kjender eller kan kjende dens Anskuelser, har kunnet finde det rigtigt at fremsætte. Som De nærmere vil erfare af min officielle Instruktion af D. D., forudseer den kgl. Regering det vistnok som en Mulighed, at den under visse Omstændigheder og naar det rette Tidspunkt dertil kommer, kunde finde det stemmende med Statens Interesser til en vis Grad at træde ud af sin nuværende neutrale Stilling, men endnu ere vi under alle Omstændigheder ikke komne saavidt. Det forekommer mig imidlertid at General Raasløff har udtalt sig noget vel uforbeholdent om en saadan Eventualitet og navnlig frygter jeg for at Deres Nærværelse har kunnet give hans Spørgsmaal om Hr. de St. Ferriol allerede havde modtaget Instructioner om Principerne for en Alliance en for stor Betydning, thi dette Spørgsmaal kan let opfattes som en Opfordring, og en saadan vilde det ikke stemme med vor Interesse at fremsætte, mindst under de nærværende, i flere Henseender endnu ikke tilstrækkelig overskuelige Forhold.

Jeg antager det nu vistnok for rimeligt, at Hertugen af Gramont saavel i Samtalens Løb som ogsaa senere har taget tilbørligt Hensyn til det Forbehold, General Raasløff udtrykkelig udtalte m. H. t. sine Yttringers reent private Charakteer, og jeg haaber ligeledes at der ikke i Deres Nærværelse vil blive lagt nogen stiltiende Billigelse af de ovennævnte Antydninger, men jeg har dog saameget mindre troet at burde undlade, for senere muligt indtrædende Tilfældes Skyld, at giøre Dem opmærksom paa ovenstaaende s. 588 Betragtninger, som Hs. Maj. Kongen ved at gjennemlæse Deres Beretning udtrykkelig paalagde mig at henlede Deres Opmærksomhed derpaa.

Koncept med P. Vedels Haand.