Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1870-07-29)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Fredag, 29. Juli 1870.

Kjære Kammerherre.

Tak for Deres Brev, som har været os til stor Gavn og som jeg tør antage at De vil finde at vi have benyttet med fornøden Vaersomhed. Det glæder mig meget af Deres Telegram af igaar at erfare at De har afgivet vor Erklæring til Preussen. Iøvrigt forbeholder jeg mig at skrive Dem udførligt saasnart en sikker Leilighed byder sig, kun det vil jeg tilføie at De kan være fuldt overtydet om at jeg troer at være i fuldeste Overensstemmelse med Deres Anskuelser i dette Øieblik, det farligste vi maaskee nogensinde have oplevet, og at jeg skal lægge al den Kraft, jeg har, i at forsvare hvad jeg anseer for rigtigt.

P. Vedel.

Dette Brev, der ser ud som en Udfærdigelse, findes i P. Vedels Privatpapirer, og ikke i Quaades efterladte Papirer, og det maa derfor betragtes som usikkert, om det er afsendt.