Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Theodor August Jes Regenburg (1870-08)

Stiftamtmand Th. A. J. Regenburg til Justitsminister A. F. Krieger.
[August 1870.]

Kjære Krieger.

Jeg har nu liggende Brev 1 ) fra Bevtoft for mig. Krüger har belavet sig paa et langt Fangenskab, og efter Maccos Tilskyndelse taget sit Sengetøi med sig; han er i Flensborg, bliver behandlet med muligst Hensyn og har godt Mod. Kom han fri vilde det vistnok være mod Forpligtelser, der ikke ere meget bedre end Fangenskab. Jeg troer man skulde overlade Skridt til Krügers Befrielse til hans Slægt og Venner i Nordslesvig, og indskrænke sig til at tilbyde disse underhaanden Hjelp. Hans Søster kan, som De vel veed, godt maale sig med ham, og er paalidelig i enhver Henseende. Hvad Nordslesvigerne fortiden see med mest Bekymring er Danmarks tilsyneladende Passivitet. Jeg trøster med at vi nok skulle komme i Virksomhed til rette Tid og paa rette Maade; fiat!

Hvad jeg fremfor alt ønsker er at hele Slesvig (og helst Landet til Elben) var besat af vore Tropper ved Fredsforhandlingerne, eller rettere i det Øieblik den Vaabenstilstand afsluttes, der maa gaae forud. Vi maa gjøre Paastand paa hele Slesvig som gammelt dansk Land; afstaae vi noget heraf enten ifølge Afstemning eller paa anden Maade, maa det være et Offer, der berettiger os til Erstatning, til at stille Betingelser for hvorledes der skal forholdes med de afstaaede s. 595 Dele og s. v. om vore Paastande vilde gjelde noget beroer først og fremmest paa Frankrigs Held og Holdning, men dernæst paa hvad vi have ihænde.

Herovre synes Følelsen af at vi maa tage Deel i Krigen mer og mer at gjøre sig gjeldende, og en Indkaldelse dertil vil sikkert blive modtaget som en Ting, der følger af sig selv; at den skulde ønskes tør jeg derimod ikke sige. De antikrigerske Stemninger som komme til Orde i Bjørnbacks Organ, har jeg imidlertid kun mærket hos enkelte Høierestaaende, men ikke hos Almuen; men det er altid vanskeligt at have et almindeligt Begreb herom. . . .

A. Regenburg.

Udateret. — Kriegers Papirer. R. A.