Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Wolfgang Haffner (1870-07-31)

Krigsminister W. Haffner til Udenrigsministeriet.
Fortroligt.
Kjøbenhavn, 31. Juli 1870.

Som det ærede Udenrigsministerium bekjendt ansaa Regjeringen det, efterat Krigen mellem Frankrig og Preussen var bleven erklæret, for nødvendigt ved en successiv Opløs- ning af Leiren ved Hald at faae de der forsamlede Afdelinger førte tilbage til deres Garnisoner, idet man derved ikke blot opnaaede uden Opsigt at faae samlet en større Troppestyrke i og ved Kbhvn., men ogsaa at faae Garnisonen i Fredericia noget forøget, og endelig, at Afdelingerne kom tilbage til deres Depoter, hvorfra de under en eventuel Mobilisering skulde forsynes med en stor Mængde Udrustningsgjenstande, som ikke vare medtagne til Leiren.

Da Kbhvn. i det første Øieblik maatte siges at være det meest truede Punkt, og da det selvfølgelig var af største Be- tydning ikke her at være udsat for en Overrumpling eller Beskydning fra Søsiden, blev Besætningen paa Søforterne saaledes forstærket, at der var tilstrækkelig Betjeningsmandskab til det derværende Skyts.

38*

s. 596 Efter saaledes uden extraordinaire Foranstaltninger saavidt muligt at have dækket det vigtigste Punkt i Landet, blev det næste Skridt, som syntes paatrængende under vor sydlige Naboes fremskridende Mobilisering, at samle en saadan Styrke ved vor sydlige Landgrændse, at en eventuel Mobilisering fra vor Side ikke kunde forstyrres af en over Landgrændsen i fjendtlig Hensigt fremrykkende mindre Styrke af fremmede Tropper. Ogsaa dette Maal søgte man at naae uden opsigtvækkende extraordinaire Foranstaltninger, idet man i Egnen ved Kolding, hvorhen i første Øieblik en Escadron var bleven henlagt, beordrede samlet en Øvelsesbrigade, sammensat af 2. G.C.s 6 Leirbatailloner, 1 Escadron foruden den alt derværende, 2 Halvbatterier og 1 Pioneercompagni; denne Brigade vil den 30te Juli om Aftenen være der tilstede.

For Øieblikket er altsaa Situationen den, at Kbhvn.s Søforter ere i kampdygtig Stand, at der i og ved Kbhvn. samt i Helsingør er samlet 4 Batailloner med fuld Krigsstyrke foruden Livgarden og de derværende Rekrutbatailloner, og at der saaledes i det nordøstlige Sjælland er 2 Brigader à 4 Batailloner foruden Livgarden tilstede, at der i Egnen ved Kolding er samlet den ovenangivne Øvelsesbrigade under Oberst Wolles Befaling, og at forøvrigt alle øvrige Afdelinger henligge i deres Garnisoner og fortsætte Uddannelsen af deres Rekruter eller, for Rytteriets Reserveescadroners Vedk., af deres indkaldte Mandskab.

Under de forhaandenværende Forhold har K.M. troet, at en fortrolig Meddelelse om de ovenangivne Forhold kunde være af Interesse for det ærede Udenrigsmin., og man har derfor ikke villet undlade herved at fremsætte den til behagelig Efterretning.

Koncept, paategnet: underskr. af W. Haffner. — Krigsministeriets fortrolige udgaaede Sager 1810. Krigsministeriets Arkiv.