Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Martin Levy (1870-08-02)

Etatsraad M. Levy, Chef for Finansernes Centralbestyrelses Sekretariat, til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 2. August 1870.

Kjære Vedel!

1. Fntsmsteren venter ikke Svar paa det private Brev, han har skrevet til Baron Rosenørn. 1 ) Paa den anden Side har han ikke isinde at tilskrive Udenrigsministeriet om Dun- kerque Kabelet, før et Andragende desangaaende foreligger.

2. Angaaende Krigsdepechers Befordring rette vi imorgen en Forespørgsel til Udenrigsministeriet.

Levy.

P. Vedels Privatpapirer.