Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-08-03)

Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 3. August 1870.

Kjære Vedel! Endskjøndt jeg veed at De har fuldt op at bestille kan jeg dog ikke undlade at opfordre Dem til at see ind til mig paa Deres Hjemmarch, da jeg har faaet Indtrykket s. 607 af at man er længere end nogensinde fra at være enig i Ministeriet og hvorvel jeg skal være villig til at overtage den paatænkte Bestilling at modtage Cadores Meddelelser, saa vil jeg dog ogsaa være paa det Rene med at handle i fuld- kommen Overeensstemmelse med Regjeringen ved mine Ud- talelser til Cadore, og maa altsaa vide hvorvidt min Opfat- telse af Situationens bestemte Fordringer, nemlig for Tiden at fastholde Neutraliteten deles af Regjeringen, og det bliver vel uundgaaeligt, at jeg herom forvisser mig ved en Sam- menkomst, dog herom mere mundlig. Jeg regner paa at see Dem naar De gaaer hjem og skriver til Udenrigsministeren for at bede ham medtage Quaades og Moltkes sidste Depecher. —

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.