Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-08-03)

Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 3. August 1870.

Kjære Vedel! Da jeg i den forestaaende Discussion i Ministermødet antager at det capitale Stridspunkt vil blive Spørgsmaalet om Løfters Givelse og Beslutninger der alt nu bør tages om hvorledes man skal forholde sig naar et Troppecorps paa 30—40,000 Md. ankomme, da beder jeg Dem i den forestaaende Conference med Ministeren at give ham alle Momenter der kunne udfindes for at forsvare det indtagne Standpunkt, thi det er klart for mig, at hvert nok saa løst Løfte kun vil kunne binde vis à vis Frankrig, og kunne skabe en øieblikkelig Fare, og hvis denne muligviis, fordi man (Preussen) er anderswo engagirt, skulde overstaaes, dog skabe en Grund til Mistænkelighed etc. og deraf følgende Tilbøielighed til at chicanere, og med Hensyn til Beslutninger inden Factum foreligger klart og bestemt, da er dette egentlig i bestemt Modsætning til Halls bekjendte System, item maatte altid en Pression foretages for at der s. 608 kunde være nogen forsvarlig Grund til at udtale sig og denne synes Hertugen af Cadore ikke hidindtil at have villet ud- føre. Interessant kunde det være gjennem Politiet ɔ: Krieger at erfare, hvor han færdes og hvem han omgaaes, thi han har ikke været at træffe hjemme. Jeg kunde egentlig have besøgt Kongen i Formiddag og bidraget lidt til at nedstemme den for vidtdrevne Fredsælhed men jeg vil dog ikke gjøre det under nærværende Halvcrise, for at ikke engang Skinnet af at ville intriguere skal kunne falde paa mig. Er Storfyrst- Thronfølgeren kommet? Jeg glæder mig ret til at have et Par Timers rolig Samtale med Dem Klokken 12. —

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.