Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Carl Ernst Johan Bülow (1870-08-03)

General Bülow, Gesandt i London, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
London, 3. August 1870.

Deres Excellence,

Jeg havde igaar Leilighed til at meddele Lord Granville Indholdet af Deres Excellences Depeche til den kongelige Gesandt i Berlin af 25de f. M., hvori Hans Majestæts Beslut- ning at indtage en neutral Stilling under den nu indtraadte Krigstilstand meddeles og nærmere udvikles. Lord Granville modtog med stor Interesse Meddelelsen om den tagne Beslutning, saavelsom de til samme knyttede udførligere Forklaringer. Han bad mig bevidne Deres Excellence hans Tak for Meddelelsen og Glæde over, at Hans Majestæt var kommen til dette i det Heles som formeentlig ogsaa i egen Interesse vistnok gunstigste Resultat. . . .

J. Bülow.

Depeche Nr. 46.