Danmarks Breve

BREV TIL: Christian 9. FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1870-08-03)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kongen.
Kjøbenhavn, 3. August 1870.

Allerunderdanigst Forestilling.

Som jeg allerede har havt den Ære foreløbig allerunderdanigst at berette Deres Majestæt, har Hertugen af Cadore af Hans Majestæt de Franskes Keiser faaet det Hverv at gjøre Deres Majestæts Regjering Meddelelser, vedkommende den imellem Frankrig og Preussen udbrudte Krig.

Efter min allerunderdanigste Formening turde det være hensigtsmæssigt, om det maatte blive overdraget en betroet Statsmand at modtage disse Meddelelser og derom at gjøre Indberetning til Deres Majestæts Regjering, forat Sagen derefter kan blive Allerhøistsamme forelagt, og tillader jeg mig til dette Hverv allerunderdanigst at foreslaae den tidligere Conseilpræsident og Udenrigsminister, Lehnsgreve C. E. Krag-Juel-Vind-Frijs.

s. 613 Idet jeg altsaa i dybeste Underdanighed tillader mig at indstille:

at det Allernaadigst maatte behage Deres Majestæt at bemyndige Lehnsgreve C. E. Krag-Juel-Vind-Frijs til Grevskabet Frijsenborg til at modtage de Meddelelser, som det af Hans Majestæt de Franskes Keiser er overdraget Hertugen af Cadore at gjøre den kongelige Regjering,

vover jeg i lige Underdanighed at forelægge Deres Majestæt en i denne Anledning udfærdiget Fuldmagt 1 ) til Allerhøieste Underskrift.

Udenrigsministeriet, 3. August 1870.

Allerunderdanigst
O. D. Rosenørn-Lehn.

Indstillingen approberes.

Fredensborg, 3. August 1870.

Christian R.