Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-08-04)

Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 4. August 1870.

Kjære Vedel! Kunde De ikke komme lidt tidligere til mig, da der vare forskjellige Spørgsmaal som jeg ønskede at fore- lægge Dem og ønsker besvarede inden Forhandlingen med Hertugen skal begynde. Vel kan dette først for Alvor be- gynde imorgen, men det forekommer mig ønskeligt, at jeg veed bestemt forinden hvad Grund jeg staaer paa, og det Resultat jeg ved de forskjellige Samtaler er kommet til er langtfra at være beroligende, thi det der skulde synes givet nemlig, at der endnu ikke kan være Spørgsmaal om Afslut- ning af Tractat ei heller om noget mundligt Tilsagn, forinden en virkelig militair Forbindelse er gjort mulig, forekommer mig at omdebatteres i Ministermøderne. Naar vi see paa Kortet da ligger den hele store tydske Krop imellem os og Frankrige og vi sidde som Flue ovenpaa denne væmmelige tykke Krop, men have beriget af gjentagen Erfaring fra dette Aarhundredes Begyndelse af fuld Anledning til at være var- som og ikke forhaste os, hvorstor end Lysten kan være; i Berlingske Avis staaer, at Hertugen af Cadore har været til Taffels, hvad betyder dette?

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer. — Nogle overflødigt gentagne Ord udeladt.