Danmarks Breve

BREV TIL: William Frederik de Coninck FRA: Theodor August Jes Regenburg (1870-08-05)

Stiftamtmand Th. A. J. Regenburg til Legationsraad W. de Coninck.
Skanderborg, 5. August 1870.

Kjære de Coninck.

Det var mig en særdeles Fornøielse at faae Brev fra Dem. 1 ) Jeg troer ikke paa Muligheden af at vi kunne holde os udenfor Begivenhederne. Blive vi ikke »Hammer« saa blive vi ufeilbarlig »Ambolt«, og det vil ligesaalidet nytte os som det nyttede Fredrik VI om vi vinde alle engelske Hjerter, naar vi ikke vinde en eneste Sjæl. Vi maae søge Opreisning for den os tilføiede Uret, og vi maae deri er jeg aldeles enig med Dem, stille vor Fordring paa hele Slesvig. Finde vi os senere bebyrdede ved noget deraf kunne vi let skille os derved enten med eller uden Afstemning og vi kunne da være Herrer over de Vilkaar, hvorunder det skeer, og søge at sikkre os tilsvarende Fordele. Nationalitetsprincipet er drevet til den Yderlighed, som nogle ville en reen Urimelighed, og vilde føre til adskillige Staters men navnlig til vor Opløsning. Der er i London rimeligviis flere Tydske end i hele Slesvig.

Det er forøvrigt en egen Følelse at være i en saa afsides Krog som Skanderborg under Begivenheder som de nu indtraadte. Vi høre ikke mere til hvad der foregaaer i Verden end om vi levede paa Anholt eller Læssø. Vi passe vor Dont spadsere, seile, kjøre og have det mærkværdigt roligt. Jeg s. 618 kunde ønske Dem at komme herover, for Dem vilde det vist være en god Hvile, for mig en særlig Fornøielse. Der er just ikke mange som forvilde sig hertil. . . .

A. Regenbarg.

Tilhører cand. theol. Alfred Good.