Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-08-05)

Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 5. August 1870.

Kjære Vedel! Da jeg skal have den kjære Hertug Klokken 11, vilde det være mig af overordentlig stor Hjælp at see Dem her Klokken 9, thi det forekommer mig, at der egentlig forlanges af den danske Befuldmægtigede, at han uden at yde Nogetsomhelst skal skaffe Alting at vide, item at han skal tale mere end Sort, thi paa den ene Side fordres, ingen Overeenskomst og ikke engang noget mundligt Tilsagn givet under behørige Reservationer, og dog skal Vedkommende er- holde et Indtryk af at man gjerne faldt ham om Halsen; det er et lidt vanskeligt Kunststykke, naar Manden ikke er over- ordentlig naiv og den Slags Naivitet pleier egentlig ikke at høre til Franskmænds Natur. Ved første Møde kan det naturligviis undgaaes at vise fra min Side bestemt Umuligheden i at afslutte Noget, mens vi befinde os fuldstændig isolerede ligeoverfor Fjenden uden nogensomhelst Forbindelse med vor tænkte Allierede, altsaa langt værre end i 1813, og selv naar dette maatte være hævet ved et Landingscorps have vi en dyrkjøbt Erfaring, hvorledes det kan gaae os, naar Frankrige kan komme til at staae isoleret; dog herom mere mundlig.

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.