Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Andreas Frederik Krieger (1870-08-05)

Justitsminister A. F. Krieger til Direktør P. Vedel.
[Kjøbenhavn, 5. August 1870.]

Kjære Vedel!

Jeg havde halvt om halvt ventet, at det skulde idag gaaet istykker, men det blev ved knubbede Ord. Det kom frem, at Holstein havde seet Rosenørn og Mohrenheims Depeche (som Kongen alt havde kjendt da Rosenørn havde været hos ham iforgaars) uden at det faldt dem ind at standse Haffner, der først reiste imorges. Kongen har forlangt, at Forestillingen skulde refereres i Statsraadet imorgen — det kan man jo ikke formene ham — men der bliver den naturligviis godkjendt, da Holstein og Rosenørn begge tiltræde den, purement et simplement.

Derimod er det efter tidligere og fornyede Forestillinger af Fenger og mig besluttet, at Haffner overveier (i Virkeligheden er det besluttet, hvis intet Nyt indtræffer at) om ikke de 4 sjællandske Leir-Batailloners Mandskab hjemsendes, naar Reservebat. ere indkomne. Isaafald vil Styrken blive mindre end den alt bestemte tilstedeværende, og den Reserve der normalt indkaldes. Der komme nemlig 5000 ind, der skulde indkaldes mindst 2500 og der hjemsendes omtr. 3000.

Men Spektaklet kommer vel, naar Frijs’s Beretning foreligger, hvilket jo ikke skeer før imorgen Middag, hedder det.

Fr. Krieger.

Gjør De Noget ved Bülow i Anledning af den russiske Meddelelse? Ordene vare iøvrigt i Mohrenheims Meddelelse svagere end efter det Indtryk, jeg fik af Dem (difficilement garder la neut. var Alt hvad der stod).

P. Vedels Privatpapirer. — Udateret. I sin Beretning, skrevet 1903, citerer P. Vedel dette Brev med Angivelse af, at det er skrevet den 7. August; men en Prøvelse af de forskellige Data i Indholdet og en Sammenligning med Kriegers Dagbogsoptegnelser for August viser, at det kun kan være skrevet den 5. August. Rosenørn-Lehn var hos Kongen 3/8; det omtalte Statsraad holdtes 6/8. Om Telegram til Bülow se Nr. 846.