Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Andreas Frederik Krieger (1870-08-05)

Justitsminister A. F. Krieger til Direktør P. Vedel.
Fredag, 5. August [1870].

Kjære Vedel!

Da Rosenørn var gaaet, inden Beslutningen toges, vil jeg meddele Dem, at det paa Haffners Forslag (Holstein rystede) vedtoges, at de (6) jydsk-fynske Reservebatailloner skulle indkaldes for at øves og sammenarbeides. (De ere nu uden Øvelse omtrent ubrugelige). For Verden er det kun en Anti- cipation af den i Finantsloven hjemlede Indkaldelse af 5 Ba- tailloner; i Virkeligheden langt Mere; den Aargang Rigs- dagen nægtede, tages med, og lidt af en endnu ældre Aar- gang, men det er kun i Jylland og Fyen. Haffner er hos Kon- gen i denne Anledning i dette Øieblik.

Igaar var Cadore hos Hall. De veed da, at Cadore ikke var hos Kongen. Skal han til Stockholm?

Har De noget Nyt?
Fr. Kr.

Det forbødes Berl. at optage en Artikel af Joh. Harbou. 1 ) Raasløff kaldtes iforgaars til den franske Flaade ved Korsør.

P. Vedels Privatpapirer.