Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Christopher Georg Andræ FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-08-08)

Lensgreve C. E. Frijs til Gehejmeetatsraad Andræ.
Kjøbenhavn, 8. August 1870.

For at De dog kan være inde i Bevægelsen og den op- og nedadgaaende Bølgegang i Ministeriet maa jeg dog berette, at jeg efter at have afgivet min Beretning, som er bleven forelæst Ministerraadet, fik en bestemt Opfordring om at blive, høre Ministerraadets Mening og da afgive Beslutningen, efter at denne var fastsat i Statsraadet, til Cadore, og dette nægtede jeg, fordi jeg efter mine Tanker havde opfyldt det mig paalagte Hverv, og fordi jeg maatte ansee det for naturligst at det endelige og definitive Svar afgaves af Udenrigsministeren. Jeg seer saaledes nok at jeg har høstet som Tydsken siger »Stank für Dank« men dette var mig ikke uventet, endskjøndt jeg havde skrevet Beretningen saaledes at den maatte være en Støtte for Ministeriet imod de Ultra-Stemninger der kunne findes i en anden Leir. Vor Yen Hall vil naturligviis ligesom salig Dom Xixote just nu tage Parti for Franskmændene og finder saaledes Erklæringen om at vi ville holde paa Neutraliteten for stærk, det er en Gjenklang af hvad der har staaet i Dagbladet idag og hvor man som De seer ogsaa fisker efter Krieger. 1 ) —

Gud holde sin Haand over vort kjære Fædreneland!

C. E. Frijs.

Andræs Privatarkiv. R. A.