Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-08-08)

Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 8. August 1870.

Kjære Vedel! Det er mig ikke muligt at drage bort uden at sende Dem nogle venlige Ord, og opfordre Dem til paa Deres sædvanlige Maade at seire ved Udholdenhed; Hall forekom mig utilregnelig og imellem os vrøvlevaaren, jeg kan saa godt forstaae at han er dybt rystet just nu da der var en tilsyneladende Udsigt til at gjenvinde Noget af det Tabte * ), men jeg frygter altid for at han efter sin Natur paavirkes for stærkt af den Stemning der viser sig i Folket og hvormed man ikke kan prygle de tydske Millioner. —

Farvel for denne Gang!

C. E. Frijs.

Jeg seer i Aanden at det Hele tager »Reiss auss« under en eventuel Seier paa Franskmændenes Side, som jeg dog ønsker om end min Fortrøstning er ringe.

P. Vedels Privatpapirer.