Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1870-08-12)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 12. August 1870.

Kjære Vedel.

Forskjellige Personer, Colleger og Preussere, have gjentagende yttret for mig, at hvis Preussen seirer over Frankrig, kunne vi meer end nogensinde gjøre os Forventning om at faae det bevidste Spørgsmaal snart ordnet, og det paa en for os gunstigere Maade end hidtil almindelig har været troet. Imellem ovennævnte Preussere er en som for Tiden er meget nær ved Kilderne.

Af Skade bliver man jo klog, og ligesom jeg derfor ikke s. 655 selv hengiver mig til Illusioner, vil jeg hellerikke vække saadanne hos Andre; men jeg har dog ikke villet undlade at sende Dem disse Ord forat De kan forebygge, — hvis det skulde være nødvendigt, hvad jeg ikke veed og altsaa heller ikke siger — at man hos os, troende at Alt nu maatte op- gives, i nogensomhelst Retning gjorde hvad der vilde være mindre forsigtigt. Man siger at vi indkalde Tropper. Er dette sandt, kan jeg ikke troe Andet end at det vilde være rigtigt at jeg blev sat istand til at yttre mig derom her.

Forresten maa jeg bekjende, at man her paa ingen Maade ophæver sig over det af flere danske Blade tidligere førte men dog nu noget forandrede Sprog; men at man derimod, just fordi det Sprog man her hører, er som det er, meget anerkjender Regjeringens Holdning.

G. Quaade.

Nu fik jeg da Bekræftelse paa de militaire Foranstaltninger ved at en Bogbindersvend kom og forlangte Penge til Reise, da han er indkaldt til Tjeneste i Nyborg. Det skriver jeg naturligviis altsammen paa Regning.

P. Vedels Privatpapirer.