Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Rasmussen Carlsen FRA: Andreas Frederik Krieger (1870-08-13)

Justitsminister A. F. Krieger til Hofjægermester H. R. Carlsen.
[13. August 1870.]

Kjære Yen.

Tak for det hermed Tilbagefølgende. 1 ) Det vilde have støttet mig i den Mening, jeg har dannet mig med Hensyn til de ufravigelige Betingelser for en Samvirken med Frankrig, hvis ikke — desværre — Spørgsmaalet havde, i det Mindste indtil videre, tabt al praktisk Betydning. Frankrig behøver nu hver Mand paa sin egen Grund; vi have hele Tiden staaet og staae aldeles frie ligeoverfor Frankrig, men i en saa urolig Tid som denne kan et Land ikke sidde aldeles uden nogen militær Styrke paa Benene; vil Folkethinget angribe s. 656 os paa Grund af de Foranstaltninger, vi have truffet siden foregaaende Bevilling, da bærer jeg det langt lettere end det Ansvar, der er forbunden med fuldstændig Ligegyl- dighed og Sorgløshed.

Jeg vidste, at Gedalia efter først at have inviteret Prinds Hans til Madrid derpaa havde kastet sin Velvillie paa Prinds Oscar!

Fr. Krieger.

Arkivet, Gl. Kjøgegaard. — Med Blyant er overskrevet 13/8 18 . . Aarstallet fremgaar af Indholdet; hvorfra Datum hidrører, vides ikke.