Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: William Frederik de Coninck (1870-08-15)

Legationsraad W. F. de Coninck til Direktør P. Vedel.
15. August 1870.

Kjære Vedel.

Jeg tilstaaer, at jeg har følt mig noget ubehageligt berørt ved det mig idag givne Paalæg, især, da jeg ikke bestemt veed, hvad der har foranlediget det. Dersom, hvad jeg næsten maa antage, din Beslutning er fremkaldt ved Ønsket om at have Sikkerhed for, at Sagerne blive expederede af dem, som du anseer bedst skikkede dertil, forekommer det mig, at du vilde kunne have opnaaet dette ved en nærmere Instruction til mig angd. Sagernes Fordeling. At jeg har betragtet Sagen angd. Danmarks Neutralitet som nærmest vedkommende den Green af Forretninger, som er mig overdraget, er grun- det i at jeg saavel i 1854—55, som i 1866 har havt med denne Slags Sager at gjøre, og jeg ikke er mig bevidst, at jeg derved gjorde Indgreeb i Andres Rettigheder. — Jeg har altid øn- sket, at Sagerne maatte blive expederede saa godt som mu- ligt og lægger derfor mindre Vægt paa om Expeditionen skeer ved mig eller en Anden. —

Det er meget muligt, at hele den politiske Stilling har bi- draget til at gjøre mig noget pirrelig, men om vi end be- dømme hvad der skeer paa en noget forskjellig Maade, kan jeg dog ikke tænke mig, at dette vilde kunne indvirke paa vort indbyrdes Forhold, især da min Opfattelse af Begiven- hederne er noget svævende og jeg derfor ikke har Vanskelig- hed ved i den Retning at underordne mig en mere begrundet Overbeviisning. — Jeg vil virkelig see et Tegn paa Tillid deri, at du tager din Beslutning tilbage; jeg vil tilvisse ikke i nogen Retning vanskeliggjøre dig Udførelsen af dine besværlige Forretninger.

Din hengivne
W. de Coninck.

P. Vedels Privatpapirer.