Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: William Frederik de Coninck (1870-08-18)

Legationsraad W. F. de Coninck til Direktør P. Vedel.
18. August 1870.

Kjære Vedel.

Jeg vil dog med nogle faa Ord sige dig hvad der endnu igaar Morges puslede om i mig og i første Øieblik hindrede mig i [at] modtage din Haand i samme gode Aand, i hvilken den bliver rakt. — Det er ikke for at fremkalde Forklaringer, at jeg skriver; jeg anseer saadanne for mere end overflødige. Du havde Ret i Meget af hvad du iforgaars sagde, og var du vred, saa var jeg visselig ikke blid.

Den Braad, som var bleven hos mig, den skrev sig, troer jeg, hovedsagelig fra nogle Ord, som bleve udtalte af dig, efter en maaskee ringeagtende Yttring om Theori fra min Side. »Hvorfor taler du ikke om Professorpartiet?« saaledes lød dit Spørgsmaal, og det er paa dette jeg her vil give dig det Svar, som jeg i en roligere Sindstilstand vilde kunne have givet strax: Jeg taler ikke derom, fordi jeg ikke sjældent har havt Vanskelighed med at bemestre mig, naar jeg under politiske Discussioner har hørt »Professorpartiet« som et giftigt Vaaben blive udslynget af Mænd, som maatte ønske, at de besad nogle af de Egenskaber, som udmærke dem, der i Almindelighed henregnes til den nævnte Kategori. Jeg kan ikke erkjende, at Viden og Tænkning er skadelig for Characterens Udvikling, og de Mænd, som i Modsætning til »de intellectuelle« Statsmænd fremhæves som de mandige, villiefaste Characterer, forekomme mig ofte at ville hæve sig til Storhed ved hensynsløst at give en enkelt stor Lidenskab frit Raaderum. — Jeg vil endnu blot tilføie, at efter den s. 676 Vending, den politiske Udvikling synes at tage her i Landet, vil vel Navnet Doctrinair, som nu for Mange er en macule, efterhaanden blive anseet som en Ærestitel. —

43*

Din hengivne
W. de Coninck.

P. Vedels Privatpapirer.