Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1870-08-20)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Lensgreve C. E. Frijs.
Kjøbenhavn, 20. August 1870.

Hr. Greve.

Efter at jeg allerunderdanigst har forelagt Kongen de tvende Beretninger, som jeg har havt den Ære at modtage fra D. Exc. angaaende Deres mundtlige Forhandlinger med den franske Keisers Afsending, Hertugen af Cadore, har det behaget Hs. Majestæt i det igaar afholdte Statsraad at bemyndige mig til at udtale for Deres Excellence »Hans Majestæts allerhøieste Tilfredshed med den patriotiske Beredvillighed, hvormed De har paataget Dem, og med den Dygtighed og Takt, hvormed De har udført det Dem allernaadigst betroede Hverv.«

Idet jeg udfører dette behagelige Paalæg, tillader jeg mig at bede Deres Excellence tillige at modtage min personlige Tak for den virksomme Maade paa hvilken De atter ved denne Leilighed har ydet mig Deres indsigtsfulde Bistand ved Varetagelsen af mit ansvarsfulde Kald.

Koncept med P. Vedels Haand.