Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Carl Frederik Tietgen (1870-08-20)

Etatsraad C. F. Tietgen til Direktør P. Vedel.
Det store nordiske Telegraf Selskab.
Kjøbenhavn, 20. August 1870.

Jeg tillader mig herved at meddele at jeg fra St. Petersborg har officiel Underretning om at det russiske Udenrigs s. 684 Ministerium under 30. Juli/12. August har beordret Gesand- terne i Kjøbenhavn og Paris til »at understøtte den hurtigst mulige Meddelelse af den af mig ansøgte Concession paa en dansk fransk Telegrafforbindelse«. —

Da jeg af Meddelelsen seer at det russ. Udenrigs Ministe- rium først har gjort dette efterat have discuteret Neutralitetsforholdet, som man der ikke har kunnet see tilhinder for Sagen, har jeg senere anmodet om, at man ogsaa vilde lade Gesandten i London udtale sin Mening for den engelske Re- gjering, som efter hvad jeg har erfaret ogsaa senere er kom- met paa andre Tanker, og herfor alle derhen hørende Spørgsmaal nu afgjøres i Udenrigs Ministeriet.

Den engelske Attorney General havde forud paa det Be- stemteste erklæret at der Intet var tilhinder for Udførelsen af Telegrafer som den paatænkte, og jeg har i det Hele taget Indtrykket af at Gladstone ikke har villet sige det som han sagde.

C. F. Tietgen.

P. Vedels Privatpapirer.