Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1870-08-21)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 21. August 1870.

Kjære Vedel,

. . . Dagbladets Yttringer om Udviisningen af de Tydske fra Frankrig 1 ), og Fædrelandets Artikel om Pastor Schmalzes Opraab 2 ), ere ret egentlig skikkede til at sætte ondt Blod, og medens vistnok Enhver maa indsee, at de hverken gjøre de Franske stærkere eller de Tydske svagere, vil vistnok De, erindrende hvad jeg nylig har skrevet eller antydet, let forstaae, af hvilken Grund og i hvilken Grad det har været mig pinagtigt at læse hine Artikler. Jeg vil gjerne indrømme at jeg, som ogsaa er bleven klog af Skade, ikke troer synderlig paa mine tidligere Antydninger; men De maa dog erkjende, at Tingen i og for sig slet ikke vilde være urimelig; og naar vi da blot tænke os en nok saa ringe Mulighed for, at mine Antydninger kunde realiseres, saa vilde det dog være harmeligt, om denne Mulighed skulde forsvinde eller forringes paa Grund af nogle Avisartikler, som uden Skade for Nogensomhelst undtagen for nogle fanatiske Avislæsere, ligesaa godt kunde have været uskrevne. Jeg vedlægger en Aviscoupon, hvoraf De vil see, at Dagbladets ovennævnte Udtalelser skyndsomst ere blevne benyttede af »Flensburger Norddeutsche Zeitung«; hvorfor dette er skeet, seer man jo strax.

s. 689 . . . Da jeg ikke har kunnet gaae ud i nogen Tid, har jeg i den sidste Uge ikke været i Ministeriet; men jeg troer dog at kunne sige, at man er tilfreds med den danske Regjerings Holdning.

G Quaade

P. Vedels Privatpapirer.