Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1870-08-23)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 23. August 1870.

Kjære Vedel,

Jeg antager at De kjender Forfatteren af vedlagte Aviscoupon. Han er en af Førerne for det national-liberale Partie, og hans Udtalelse er formeentlig saamegetmindre uden Betydning som den slutter sig til flere lignende Udtalelser der saavel directe som indirecte ere komne mig for Øre fra det andet Parties Side. Couponen er af »die Post« s. 695 og blev idag bragt mig af den Person som nævnes i Begyn- delsen af min Beretning Nr. 31 af 21. f. M. 1 ), hvilken Person tilføiede at han især bragte mig Couponen af den Grund, at dens Indhold med Hensyn til os stemte med hvad der igaar Aftes var bleven sagt ham af den i min Beretning af 17. Nov. 1865 Nr. 17 nævnte Person 2 ), som i sin Tid havde anbefalet Moltzen. Sidstnævnte Person (ikke M.) havde fremdeles ud- talt, at man intet dansk vilde beholde; men ikke destomindre vil jeg jo gjerne erkjende, at Begrebet »billig« er meget elastisk, ligesom det heller ikke paa nogen Maade er min Hensigt at vække Illusioner. Jeg holder kun fast ved, at hvis der er Retfærdighed i Verden, saa kan denne ogsaa blive os til Deel ad anden Vei end ved Frankrig, og da Frank- rig ikke bliver stærkere ved danske Avisartikler, synes jeg det er uklogt af de danske Blade, idetmindste af alle dem jeg seer, Berlingske i Spidsen, at de føre et Sprog som maaskee kan føre til at hiin mulige Retfærdighed bliver mere stakket end den maaskee ellers vilde blive.

Jeg sendte Dem nylig et Vidnesbyrd om hvor iilfærdig »Flensb. N. Z.« havde været med at benytte »Dagbladets« Udtalelser om Preussernes Udviisning fra Frankrig. Vedlagt sender jeg Dem nu ogsaa et Beviis paa at de Hamborgske Aviser have benyttet »Fædrelandets« Artikel om Schmalzes Opraab.

Forresten maa jeg sige, at man her, efter alt hvad jeg kan mærke, ikke har Noget at udsætte paa den danske Regjerings Holdning. Tvertimod.

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer. — Intet Avisudklip findes vedlagt.