Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-08-24)

Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel.
Frijsenborg, 24. August 1870.

Kjære Vedel!

Endskjøndt jeg har frygtelig travlt saa kan jeg dog ikke undlade i faa Ord at takke Dem for Deres venlige Linier; ogsaa jeg glæder mig til vor forestaaende Samtale og jeg haaber at faae Dem at see Klokken 12 paa Tirsdag. — Gud hvor ligner den hele Discussion om Neutralitetssagen imellem s. 698 Udenrigsministeren og Sir Charles 1 ) denne Sidste, jeg kunde ikke bare mig for at skoggerlee ved at tænke tilbage paa vor langvarige Snakken Op og Ned af Vægge i Anledning af Indigenatsspørgsmaal samt Prindsen af Augustenborgs Titel. Det forekommer mig, at den Neutralitetsforening, som oprindelig var tænkt nu i Momentet hvor Tydskerne ere ifærd med at quæle Franskmændene, er for at tale paa Tydsk »verspätet«, thi den stolte Seierherre, naar han ikke snart skulde faae paa Næsen og hertil hører efter al Sandsynlighed en almindeligere action fra engelsk og russisk Side, som endnu efter min Formening er utænkelig, vil lee vedkommende Neutralitetsherrer lige i Øinene, naar den Sag skulde komme til at træde ham hindrende i Veien i Nogetsomhelst og jeg bilder mig derfor ind at der er ingen Grund nu længere for at blive Cooperateur heri.

Den hele Maade at ende Discussionen eller Correspondancen om Telegramhistorien, forekommer mig fuldkommen caracteristisk for Fengers Hensynsløshed. 2 ) . . .

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.