Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Carl Emil Fenger (1870-08-27)

Finansminister C. E. Fenger til Udenrigsministeriet.
Kjøbenhavn, 27. August 1870.

I Anledning af, at Etatsraad, Directeur i Privatbanken Tietgen i det vedlagte Andragende 1 ) har anholdt om, at der maa blive givet ham Tilsagn om Meddelelse af Concession paa Anlæget og Driften af en directe undersøisk Telegraphforbindelse mellem Danmark og Frankrig har man ikke villet undlade, med Hensyn til Spørgsmaalet om, hvorvidt Meddelelsen af en saadan Concession under nærværende Forhold maatte ansees for forenelig med Danmarks Neutralitet, tjenstligst at udbede sig Udenrigsministeriets behagelige Yttringer ved Bilagets Tilbagesendelse.

Fenger

U. A. Journal A 6388 l.