Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Ernst Johan Bülow FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1870-08-30)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til General Bülow, Gesandt i
London
.
Kjøbenhavn, 30. August 1870.

Medens jeg iøvrigt forbeholder mig, saasnart det bliver mig muligt at samle alle fornødne Data desangaaende, udførligt at besvare de forskjellige Punkter, som Baron Brunnow har fremhævet i sin Samtale med D. E. af 22de d., skal jeg derimod ikke tøve med strax at omtale de Slutninger, som den russiske Ambassadør synes at have været tilbøielig til at udlede af General Raasløffs forskjellige Reiser i Løbet af nærværende Krig.

Jeg har vistnok bragt i Erfaring at Generalen i Paris har været i Forbindelse med meget indflydelsesrige politiske Personligheder og jeg kan destoværre ikke tvivle paa at han har udtalt sig paa en Maade, som ikke stemmer med den Neutralitet, som den kgl. Regering har troet at burde følge under s. 711 de nærværende Forhold, men selvfølgelig har enhver Privatmand Ret til at nære hvilke politiske Anskuelser han vil, saalænge han ikke ved sine Handlinger kommer i Strid med sit Lands Love. Ligesaalidet den kgl. Regering kan lægge Baand paa en Privatmands Sympathier, der ikke overskride Lovlighedens Grændser, ligesaa lidet er man i Udlandet berettiget til fra saadanne private Anskuelser at drage nogensomhelst Slutning til den kgl. Regerings Hensigter og fremtidige Handlinger, og General Raasløff har ingensomhelst Forbindelse med den kgl. Regering for hvilken han efter sin Udtrædelse af Ministeriet navnlig ikke har havt noget direkte eller indirekte Hverv i Udlandet. Der er mig saaledes heller Intet bekjendt om Gienstanden for hans nuværende Ophold i England, men forsaavidt Raron Rrunnow sætter Generalens Reise i Forbindelse med Nedlæggelsen af en telegrafisk Ledning mellem Frankrig og Jylland, kan jeg meddele D. E. at Concession til en saadan Forbindelse ikke er givet af den kgl. Regering, uagtet, og det beder jeg dem særlig at giøre den russ. Ambassadør opmærksom paa, den herværende russiske Gesandt i sin Regerings Navn har andraget paa at den snarest muligt skulde meddeles Etatsraad Tietgen.

Koncept med P. Vedels Haand til Depeche Nr. LXVIII.