Danmarks Breve

BREV TIL: Finansministeriet FRA: ukendt (1870-08-31)

Udenrigsministeriet til Finansministeriet.
Kjøbenhavn, 31. August 1870.

Idet Ministeriet herved tilbagesender det med Finansministeriets behagelige Skrivelse af 27de fulgte Rilag, tillader man sig m. H. t. Spørgsmaalet om hvorvidt Meddelelsen af en Concession til en direkte Telegrafforbindelse mellem Dünkerque og Jylland lader sig forene med Danm.’s Neutralitet, at henvise til U. R. M. s Skriv. af 26de f. M., af hvilken det fremgaar, at en saadan Concession under nærværende Omstændigheder s. 712 efter U. R. M. s Anskuelse maa ansees som stridende mod de Forpligtelser, der paahvile Danm. som neutral Magt.

Siden ovennævnte Udtalelse er Intet indtruffet som kunde fremkalde en modsat Anskuelse hos U. R. M. Tvertimod vil det være Finansministeriet bekjendt af Aviserne, at den engelske Premierminister i Parlamentet har udtalt at det efter de engelske Kronjuristers Mening vilde være lovstridigt for engelske Undersaatter at danne et Selskab til Istandbringelsen af en saadan Telegrafforbindelse, og det er en nærliggende Slutning at hvis den engelske Regering forbyder sine Undersaatter i Udlandet at medvirke til et Foretagende der ikke berører engelsk Grund og ikke forudsætter Concession af den engelske Regering, saa er det saa meget mindre tilraadeligt for den danske Regering at tillade danske Undersaatter at benytte dansk Territorium til et saadant Anlæg. Forsaavidt Etatsraad Tietgen i sit Andragende paaberaaber den russiske Regerings Interesse for at dette Foretagende kommer istand, skal man bemærke, at den herværende russiske Gesandt vistnok for kort Tid siden har anbefalet Sagen her, men da det svaredes ham, at man var meget tilbøielig til at tillægge denne Anbefaling stor Betydning, saasnart man modtog en bestemt Udtalelse om at den russiske Regering vilde paatage sig alt senere Ansvar for Tilstedeisen af dette Anlæg, og navnlig eventuelt vilde dække den kgl. Regering ligeoverfor preuss. Reclamationer ved at erklære i Berlin at Concessessionen kun var givet fordi den keiserlige Regering havde indestaaet for Følgerne, — efterat dette Svar var givet Hr. von Mohrenheim har den russiske Regering ikke paany berørt Sagen. Rimeligvis havde man i Petersborg ikke ret gjort sig klart, hvilken militær Betydning dette Foretagende under nærværende Omstændigheder vilde have, men efter nu at have indseet det, saa opfatter man der neppe Sagen saaledes som før. U. R. M. har saaledes heri kun kunnet finde en yderligere Bestyrkelse for Rigtigheden af sin oprindelige Anskuelse, s. 713 saameget mere som den russiske Ambassadør Baron Brunnow i en Samtale, han i Slutningen af indeværende Maaned havde med General Bülow i London om de berettigede Klager, som Preussen efter hans Mening vilde reise imod den Maade, paa hvilken den kgl. Regering opfatter og anvender sin Neutralitet udtrykkelig ogsaa har fremhævet det omhandlede Telegrafanlæg.

U. R. M. maa saaledes i Henhold til Ovenstaaende beklage at det kun kan gjentage sin tidligere Udtalelse om at en Concession som den omspurgte under nærværende Omstændigheder af politiske Hensyn ikke vil kunne meddeles.

Koncept med P. Vedels Haand. U. A. Journal A 6388 l.