Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1870-09-03)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 3. September 1870.

Kjære Vedel,

Den gode Petre 1 ) har spilt mig et net Puds ved igaar at reise til Kbhvn., uden, som han havde lovet mig, at underrette mig om naar han reiste.

Jeg har derved tabt Leiligheden til allerede igaar at afsende min Rapport af idag, som jeg nu har maattet ganske omskrive, efterat det Meeste af dens allerede færdige Indhold har tabt al actuel Betydning.

Man er her i den største Uvished om hvorledes Tingene ville udvikle sig efter de sidste overraskende Begivenheder. s. 716 Jeg troer ikke det er beqvemt for den pr. Regjering, at Kaiseren er fangen. Med hvem skal de nu slutte Fred? Vil den Regjering som nu findes i Paris, ikke strax blive styrtet, naar man der erfarer Sandheden? Og hvor findes den provisoriske Regjering som ikke gaaer sin Vei, heller end at underskrive de Betingelser, som man vil dictere? Kan Paris holde sig endog blot en kort Tid? Som jeg har sagt i min Rapport troer man det i Almindelighed ikke. Men man har dog yttret den Mening for mig, at dersom der, efter den nuværende franske Regjerings Kuldkastelse, dannede sig en provisorisk Regjering, som støttede sig til de talrige republicanske, revolutionare og andre Elementer, saasom den uhyre Arbeidermagt i og uden for Paris, vilde det være umuligt at forudsee Enden, og den egentlige Krise vilde først begynde nu.

Medens jeg skriver dette, hører jeg at Bazaine ogsaa har capituleret; det er vel ikke officielt kundgjort; men det vil vistnok være skeet, inden De modtager mit Brev.

G. Quaade.

Gud veed om Noget vil kunne skee til vor Fordeel; men jeg vil dog benytte denne Leilighed til at nævne Dem de Kilder jeg har havt for mine tidligere Antydninger. Det er Overkammerherre Grev Redern, en jevnaldrende Ungdomsven af Kongen af Preussen; Savigny, tidligere pr. Gesandt i Frankfurt, som for Tiden vicarierer for Thile, naar denne ikke er tilstede i U. M.; en Geheimelegationsraad Meyer, ikke vor Russer naturligviis, men en anden Meyer, som er Lecteur hos Dronningen af Preussen og som pleier at vide godt Beskeed, foruden at han er en brav og paalidelig Mand; og endelig Herr Kafka, der har paaberaabt sig Wagener. Det er kun for Fuldstændigheds Skyld, at jeg nævner disse Personer. De veed jeg gjør mig ingen Illusioner og vil endnu mindre vække saadanne.

P. Vedels Privatpapirer.