Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Carl Ernst Johan Bülow (1870-09-05)

General Bülow, Gesandt i London, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
London, 5. September 1870.

Deres Excellence,

Jeg havde den Ære igaar at modtage Deres Excellences Depeche Nr. LXVIII af 30te August, 1 ) og da jeg idag havde Leilighed til en Samtale med Baron Brunnow, benyttede jeg den strax til at sige ham, hvad der af Deres Excellences Skrivelse maatte antages at tjene til Berigtigelse af de af ham tidligere gjorte, og i min Depeche af 22de f. M. Nr. 52 indberettede Bemærkninger. 2 )

Hvad angaaer Baron Brunnows Udtalelser om General Raasløffs Ophold i Paris, da havde jeg naturligviis alt i vor første Samtale fremhævet de Momenter, som Deres Excellence nu nævner; og Baronen lod dem da som nu vederfares fuldkommen Ret og vilde ingenlunde ved sin Bemærkning insinuere, at Regjeringen skulde have ansvarlig Deel i hvad Rygterne berettede; han havde kun i denne Henseende, som i alt Andet som af ham var bemærket, villet give et Beviis paa sin varme Interesse for Danmark. Han havde ikke gjort de meddeelte Klager til sine egne, men kun troet det en Hengivenhedspligt at nævne hvad sagdes, for at derved mulig Skade kunde forebygges. Denne Retfærdiggjørelse af hans Udtalelsers Hensigt bad han udtrykkeligt at meddele Deres Excellence, da han fuldkommen erkjendte, at ellers hans Aabenhed kunde med Ret ansees som en ukaldet Indblanding. Da jeg derefter specielt oplyste, at den af ham fraraadede Telegraphforbindelse mellem Danmark og Frankrig var i Kjøbenhavn understøttet af den russiske Gesandt, men at Regjeringen netop af samvittighedsfuldt Hensyn til sin neutrale Stilling havde nægtet Concession til Anlæget, svarede Baronen: »Voilà une preuve de ce que je viens de s. 718 vous dire. Je sais que ce projet d’une ligne télégraphique a été soutenu par notre Ministre à Copenhague; mais vous pouvez être sûr que l’ordre n’est pas venu directement du prince Gortchakoff, qui probablement n’en savait rien. Ce sont de ces recommandations qui viennent des inférieurs dans le ministère, et je puis vous dire qu’après notre dernière conversation, j’ai rapporté ce que je vous ai dit, et je suis sûr d’avoir l’approbation de l’Empereur et du Prince. — La plus grande satisfaction pour moi, c’est que votre gouvernement a jugé l’affaire de la même manière que moi, et vous voyez donc que je n’ai fait mes observations que par vrai intérêt pour vous.«

Baronen lovede snarest at bringe denne vigtige Oplysning og Berigtigelse til Grev Bernstorffs Kundskab, for at denne ikke længer end nødvendigt skulde nære urigtige Klager imod Danmarks Neutralitets Overholdelse. —

J. Bülow.

Depeche Nr. 56.