Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1870-09-07)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 7. September 1870.

Kjære Vedel,

En meget forstandig og mod os velsindet Preusser siger, at Resultatet af hvad der nu skeer, kan være at Preussen nu med Lethed vil kunne ordne sit Mellemværende med Danmark paa en for os tilfredsstillende Maade. Men han tilføier, at skjøndt han meget godt forstaaer at man i Danmark ikke nærer Sympathie for Tydskland, saa frygter han dog for, at man ikke her vil frafalde Fordringen om Garantier; og dette støtter han ikke just paa vore Blade, men paa at man i Kbhvn., ifølge hvad her siges, har slaaet Ruderne ind hos Pastor Schmalz 1 ) i den bekjendte Anledning; thi dette maatte Regjeringen kunnet forhindre. Jeg sagde, at dette ikke var sandt, og at hvis det var sandt, thi det var jo dog ikke altid s. 725 muligt at forhindre en saadan Uorden, saa var ogsaa den fortjente Straf fulgt derpaa; men at jeg har sagt dette ved denne ene Leilighed, fører jo ikke videre langt, og det saameget mindre som jeg ikke kunde paaberaabe mig nogen positiv Kundskab. Derfor beder jeg Dem snarest muligt at sige mig, om man har slaaet Ruder ind hos Pastor Schmalz eller gjort andre Optøier mod ham, og om, hvis det skulde være skeet, der Intet er foretaget derimod fra det Offentliges Side.

Jeg veed ikke hvorfra Rygtet er kommet. Jeg kan jo ikke læse alle mulige Aviser. Men havde man en Avisefterretning til Udgangspunkt, vilde vistnok et Dementi i et dansk Blad være den hensigtsmæssigste Gjendrivelse. »Flensburger Norddeutsche Zeitung«, som kjæmper pro aris etc., er vor værste Fjende. — Her er intet Nyt; man har ingen Idee om hvorledes Tingene skulle udvikle sig. Jeg har Ingen seet, som troer Frankrig istand til at modstaae; men paa den anden Side troe dog de Fleeste af dem jeg har seet, at Sagen endnu kan trække i Langdrag. Metz holder sig endnu; men dette er vistnok kun et Tidsspørgsmaal. . . .

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.