Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1870-09-11)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 11. September 1870.

Kjære Vedel,

Tak for Deres Brev af 7de, 1 ) hvis Indhold har interesseret mig meget; især fordi det De siger mig om visse Vanskeligheder som have maattet overvindes, er mig ganske uventet. Hvad De siger om en vis Person, er mig langtfra uventet, skjøndt jeg dog havde troet, at han ved nærværende Leilighed havde en bedre Lugt.

Fremstillingen i Nr. 19 2 ) er fuldkommen tilstrækkelig. Jeg troer imidlertid ikke der er synderlig Grund til at benytte den. Saavidt jeg skjønner, er man meget vel tilfreds. Men desværre kan man jo vel maaskee senere benytte de omhandlede Punkter, dersom saadant under visse Eventualiteter skulde vise sig bequemt, og derfor tænker jeg paa, om just ikke selv at søge, saa dog at sætte mig i det Tilfælde at kunne benytte en Leilighed til at bruge Fremstillingen. Men jeg gaaer ikke meget i U. M. Som De veed ligger der for Øieblikket ingen videre Sager for; og under Forhold som de nærværende, hvor to Store ere oppe at slaaes, mener jeg at de Smaae helst maae forsvinde. Men hvorom Alting er, er jeg overbeviist om at det Fortræd, hvortil de i hiin Fremstilling omhandlede Punkter kunne give Anledning, naar det engang kommer til Stykket, ikke vil være for Noget at regne ved Siden af det Fortræd visse Blade, og især de i mit sidste Brev omtalte og af Bladene fremkaldte Uordner kunne volde os, dersom disse Uordner virkelig have fundet Sted og ialfald dersom der ikke er gjort Noget derimod, der viser sig som virksomt nok til at hindre en Gjentagelse, og som desuden vidner om en alvorlig Villie hos Autoriteterne. Jeg sagde Dem sidst at jeg ikke havde seet Noget om disse Uordner i de herværende Blade. Strax efter har jeg imidlertid s. 727 nu fundet to Artikler derom, som jeg herved sender Dem. 1 ) Videre Betragtninger og Bemærkninger behøves jo ikke; men jeg skal dog udtale, at da man nu her har Udgangspunkter, vilde det maaskee ikke være saa vanskeligt at bringe Noget frem fra vor Side, hvorved det uheldige Indtryk kunde udslettes. . . .

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.