Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1870-09-13)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 13. September 1870.

Kjære Vedel,

Hvor gjerne jeg end vilde, er det mig dog ikke muligt at give Dem Ro for Pastor Schmalz.

Jeg hører nu, — og dette er maaskee meer end vore og andre Blades Meddelelser Anledning til, at hans Sag har vakt Opmærksomhed her, — at han, ved Indsendelsen af de ved ham samlede Bidrag, har hos den herværende Central-Forening beklaget sig over de mange Vanskeligheder han har at kjæmpe med, saavelsom over den Medfart han har været udsat for; og hertil har han føiet, hvad jeg anseer for værre end alt Andet, fordi derved et officielt Moment kommer ind i Sagen, en Bemærkning om eller maaskee en Klage over, at den nordtydske Consul Quehl ikke har villet, eller ikke har vovet at sætte sit Navn paa Listen.

Jeg seer jo nu herefter, at jeg ikke kan blive istand til at benægte det hvorfor man beskylder Kbhvn.s Befolkning; men dette har hellerikke saa særdeles Meget at sige. Derimod er det af Vigtighed at jeg kan sige, om og hvad Regjeringen eller Politiet har gjort; og dersom der ikke har kunnet gjøres Noget, hvilket jo altid er muligt, at jeg da kan sige og nærmere forklare dette.

Min ovenanførte Meddelelse om hvad Schmalz har gjort, har jeg fra en aldeles sikker Kilde, men den er gjort mig i Fortrolighed; derfor kan jeg ikke nævne den, og jeg vilde ogsaa helst ikke selv nævnes i Sagen.

G. Quaade

P. Vedels Privatpapirer.