Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: George Joachim Quaade (1870-09-21)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Berlin, 21. September 1870.

Deres Excellence

har ved meget æret Depesche af 7ende d. M. Nr. 19 1 ) meddelt mig nogle Data til rigtig Relysning af den kongelige Regjerings neutrale Holdning under den nuværende Krig, og s. 736 til Afbenyttelse ved mig, naar jeg maatte faae Leilighed dertil.

Jeg har allerede havt den Ære at indberette, at der hidtil ikke for mig var bleven fremsat nogen Anke med Hensyn til Maaden, hvorpaa den af den kongelige Regjering indtagne neutrale Stilling er bleven overholdt.

Under de nuværende Forhold, da det herværende Udenrigsdepartements Tid er optagen af de vigtigste Forretninger, er det imidlertid sjeldent, at der frembyder sig Leilighed for mig til at underholde mig mere udførligt med Statssecretair v. Thile, og derfor har jeg ikke kunnet see bort fra den Mulighed, at en eller anden Enkelthed ved den kongelige Regjerings Handlemaade havde mødt en mindre gunstig Opfattelse hos den preussiske Regjering, uden at man dog, navnlig i nærværende Øieblik, havde fundet Sagen vigtig nok til selv at fremkalde en Discussion derom.

Med Hensyn hertil, og for at et Ankepunkt som den preussiske Regjering muligen allerede for Tiden kunde ansee sig beføiet til at fremføre, men som dog lodes upaatalt paa Grund af dets forholdsvise Ubetydelighed, ikke ved nu at henstaae urørt skulde faae større Betydning ved en senere Leilighed, har jeg troet selv at burde tage Initiativet til at omtale de i Deres Excellences ovennævnte Depesche omhandlede formeentlige Ankepunkter for Statssecretairen; og jeg har derfor i aldeles fortrolig Form og uden at udtale mig med Hensyn til hvorledes Deres Excellences Opmærksomhed var bleven henledt paa hine Ankepunkter, undtagen forsaavidt som jeg har sagt, at de ikke vare blevne fremsatte fra preussisk eller tydsk Side, meddelt Herr v. Thile de mig af Deres Excellence givne oplysende Forklaringer, deels angaaende General Raasløffs Reise m. v., og deels angaaende den franske Flaades Forsyning med Kul i enkelte Tilfælde fra danske Havne.

Som Deres Excellence bekjendt har Herr v. Thile stedse viist sig vel stemt mod Danmark. Siden den Forvikling indtraadte, s. 737 som har ført til den nuværende Krig, har han ogsaa, i fuld Anerkjendelse af den kongelige Regjerings vanskelige Stilling, bedømt dens Handlemaade retfærdigt og med umiskjendelig Velvillie. Jeg kunde saaledes antage, at min Meddelelse vilde blive vel optaget og bedømt med Billighed, og i denne min Forudsætning troer jeg hellerikke at være bleven skuffet.

Paa General Raasløffs Reise og Ophold i Paris samt hvad dermed staaer i Forbindelse lagde Statssecretairen ikke synderlig Vægt, især da jeg sagde ham, at Generalen forlængst havde ophørt at være Medlem af Regjeringen, for hvilken han intetsomhelst Hverv havde havt, og derhos gjorde opmærksom paa, at den kongelige Regjering ikke havde meddelt Concession til Nedlægning af en Telegraphtraad mellem den franske og den jydske Kyst. Her, sagde Herr v. Thile, var den af den danske Regjering fattede Beslutning, at forholde sig neutral, Hovedsagen. — Noget større Betydning tillagde han derimod det andet Punkt om den franske Flaades Forsyning med Kul; men han forekom mig dog i alt Væsentligt fyldestgjort ved de Forklaringer, jeg gav ham. Han erkjendte vel ikke ligefrem, at der aldeles ingen Grund kunde findes til Besværing, idet han i denne Henseende ikke gik videre end til at fremhæve, at Danmarks Holdning i ethvert Tilfælde havde været langt mere upartisk end Englands; men han gjorde denne Sammenligning uden mindste Foranledning fra min Side og i den øiensynlige Hensigt at lade mig forstaae paa indirecte Maade, at der ingen ugunstig Opfattelse var bleven tilbage hos ham med Hensyn til det omhandlede Punkt.

Quaade.

Depeche Nr. 40, modtaget 23. September 1870.

47