Danmarks Breve

BREV TIL: Laurids Nørgaard Bregendahl FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1870-10-12)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Tingenes Formænd.
Kjøbenhavn, 12. October 1870.

Idet jeg herved har den Ære at tilstille Herr Formanden en Samling af skrevne Aktstykker, der tjene til Oplysning om den Kongelige Regjerings Holdning og Optræden ligeoverfor de krigsførende Magter under den stedfindende fransk-tydske Krig, tillader jeg mig at anmode Dem om, paa den Maade De maatte finde hensigtsmæssigst at ville give de Herrer Medlemmer Adgang til confidentielt at gjøre dem bekjendt med disse Aktstykker, med Hensyn til hvilke Mini- steriet tør forvente, at intet af dem ad privat Vei overgives til Offentligheden.

O. D. Rosenørn-Lehn.

Rigsdagens Arkiv. — Enslydende Skrivelser sendtes til de to Ting.