Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-10-23)

Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel.
Frijsenborg, 23. October 1870.

Kjære Vedel! Hjertelig Tak for Deres venlige Linier saavelsom for det Tilsendte; det glæder mig at Folk kommer til Erkjendelse af det Uhensigtsmæssige i en slig politisk Over- sigts Meddelelse; Gevinsten er ingen — men Tabet kan være meget stort. Naar en slig Meddelelse kan have Interesse for Rigsdagen vil den altid skade, og der forekommer mig der- for Intet at være naturligere for Udenrigsministeren, naar en slig Meddelelse skal fremtvinges, end at svare »at jeg vil ikke bære Følgerne eller Ansvaret for de skadelige Virknin- ger af slig Meddelelse, hvis Rigsdagen altsaa vil fremtvinge den, betragtes dette af mig som et Mistillidsvotum«; i saa kritiske Momenter som de nuværende kan det være magt- paaliggende for Rigsdagen at have Anledning til at vise slig Mistillid men det er egentlig ogsaa kun den eneste Maade hvorpaa den virkelig kan udøve en Indflydelse, som dog alle Dage vil blive høist illusorisk. . . .

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.