Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1870-10-26)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 26. October 1870.

Kjære Vedel,

Jeg vilde gjerne, men kan ikke forskaane Dem for vedlagte Coupon af »Nationalzeitung«. 1 ) Jeg tillægger ganske vist ikke de Dolkestød som tilføies os fra en vis Side nogen aldeles afgjørende Betydning ligeoverfor de overordnede Betragtninger s. 772 som ellers maae gjøre sig gjældende med Hensyn til en vis Sag; jeg tilstaaer ogsaa at jeg ikke veed hvad der er at gjøre ved Sagen; men Angreb som det heromhandlede gjøre os dog altid Skade, især fordi der dog er noget hos os, hvorpaa de ere støttede; og derfor maae De tilgive mig naar jeg paavælter Dem noget af den Ærgrelse, som de altid for- volde mig. Desuden kunde De maaskee tænke Dem Eet eller Andet som man kunde gjøre derimod. Sagen er at Ingen uden hjemme hos os veed i hvilken Grad Folkets Nisse 1 ) er et Smudsblad og hvilken ufortjent Ære man gjør det ved blot at skrive dets Navn paa samme Papir og med samme Blæk og Pen som Kladderadatches Navn. . . .

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.

49*