Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: George Joachim Quaade (1870-11-01)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Berlin, 1. November 1870.

. . . Hvorledes skal det saa gaae os under og ved Siden af det Store, som saaledes udvikler sig? Jeg kan hellerikke s. 773 opgive Haabet om at det tidligere eller senere skal gaae efter vore Ønsker. Fornuftigviis burde dette skee i en nær Frem- tid. Men i ethvert Tilfælde kan jeg ikke troe Andet, end at, naar der blot efterhaanden hos os selv tilveiebringes og be- fæstes den gjensidige Tillid mellem de forskjellige Partier, som er fornøden forat Landet kan udvikle sine solide Existentsmidler, saa vil en Fremtid, saaledes som vi ønske den, endnu være os forbeholdt.

Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.