Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1870-11-12)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Lørdag, 12. November [1870].

Kjære Kammerherre.

Falbe har idag telegraferet

»Rusland opsiger Parisertractaten om det Sorte Hav. Der forberedes nye Skridt for at indlede en Vaabenstilstand. «

Endvidere har han skrevet at Forholdet mellem Berlin og Wien var meget slet og at det var umuligt at forudsee, hvad der kunde skee, naar den preussiske Armee kom tilbage fra Frankrig.

Endelig melder han at man til ham har insinueret at Pr. efter Freden vilde tilbyde Dmk. en, endog meget betydelig, Pengesum for Opgivelsen af Als og Dybbøl. Han havde rigtigt svaret at dette Spørgsmaal ikke kunde være noget Pengespørgsmaal for os, hvad der kom an paa for os var at faae en Garanti for et godt og venskabeligt Forhold mellem os og Tydskland. — Jeg har beklaget til Heydebr. at Hr. W. Jensen 1 i Nat. Zeit. havde søgt at bibringe det tydske Publikum s. 780 feilagtige Forestillinger om det danske Publikums Stemnin- ger — han svarede at det skulde vi ikke bryde os om, man vidste meget godt i Berlin at »Nissen« aldeles Intet betyder og at Kong Christian, Prinds Hans og Ministrene ikke kunne glæde sig ved nogen bedre Medfart end den preuss. Regering. 1 )

P. Vedel.

Quaades Papirer. U. A.