Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Ernst Johan Bülow FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1870-11-15)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til General Bülow, Gesandt i
London
.
Kjøbenhavn, 15. November 1870.

Den Tanke som Deres Excellence har berørt i det Brev De har gjort mig den Ære at tilskrive mig under 3. d. M. 1 ) og s. 783 for hvilket jeg aflægger Dem min forbindligste Tak, fortjener ganske vist i høi Grad den kongelige Regjerings Opmærksomhed. Den er imidlertid tillige saa overordentlig indgribende i Danmarks hele Stilling og vil kunne udøve en saa omfattende Indflydelse saavel paa vore udenrigske som paa vore indenlandske Forhold, at jeg maa ansee det for meget nødvendigt at vi ikke ved noget, om end nok saa confidentielt og privat Skridt arbeide henimod dette Formaal, førend Sagen har været gjort til Gjenstand for den omhyggeligste Overveielse i Ministeriet eller vel egentlig i Statsraadet. Og selv om Resultatet af denne Overveielse maatte blive at man vilde ansee en saadan Neutralisation af det danske Monarki som en virkelig Fordeel, vilde jeg endda betragte det som den sikkreste Vei til at opnaae dette Maal, at vi ikke direkte arbeide hen derimod men lade Forslaget dertil komme fra andre Sider. At Sir Charles Wyke, hvad enten det nu er skeet af egen Inspiration eller efter fremmed Indflydelse, har skrevet derom til sin Regjering, anseer jeg for at være temmelig uskadeligt, da han i alt Fald ikke har kunnet paaberaabe sig nogen Udtalelse fra min Side til Fordeel for sit Forslag. Men jeg frygter meget for at man i London vilde tillægge Deres Excellences yderligere Anbefaling af en saadan Plan en officiellere Charakteer end jeg nu kan ønske at give den, og idet jeg altsaa takker Dem for den oprigtige Fædrelandskjærlighed, som har henledet Deres Opmærksomhed paa denne Tanke maa jeg dog ansee det for hensigtsmæssigt at De ikke for det Første og navnlig ikke før den kongel. Regjering har taget nogen Bestemmelse om hvorledes den vilde stille sig til en saadan Plan, videre gjør den til Gjenstand for Samtaler med politiske Personligheder.

Depeche Nr. 13. Trykt efter Afskrift i U. A. Geh. Reg.