Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-11-23?)

Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 23.[ ?] November 1870.

Kjære Vedel! Idet jeg herved remitterer det mig tilsendte med hjertelig Tak for Laanet vil De see, at jeg paa et Par Steder har sat en Blyantsstreg for at erindre de Spørgsmaal som jeg kunde ønske at fremsætte og drøfte naar vi engang træffe sammen. Af Sir Charles [Wyke] fik jeg som formodet ikke noget Nyt at vide, men mærkeligt, naar man betænker, at han er en meget prononceret Egoist, er det brændende Had, hvormed han forfølger Franskmændene, thi han gotter sig vistnok mere ved Carricaturerne over disse end Heydebrand selv, der er noget besynderligt sydlandsk i hans Had, og jeg skulde antage at det maa have en stærk personlig Grund for at være saa levende, thi uagtet han er ret snu og snild og har en tydelig Fornemmelse af at min Følelse er paa Franskmændenes Side og ikke paa tydsk Side, saa kan han ikke undlade at give sit Had imod de Første Luft. Han lod til at vente sig meget af Forskrækkelsen over preussisk-russiske Planer, men denne Fornøielse undte jeg ham ikke, idet jeg bemærkede at der sandsynligviis vilde i den nærmeste Fremtid komme til at foreligge langt vigtigere Sager til Afgjørelse, saa at meget godt disse skumle Planer kunde skub- bes tilside og blive glemte, desuden fandt jeg det ikke sand- synligt, at Aftalerne i denne Henseende kunde være uden paa Skrømt og under bestemte Forudsætninger som f. E. at vi havde deeltaget i Krigen. Han kom med den Yttring at man af Rusland paa Grund af Familieforbindelser maatte vente en større Omhu for Bevarelsen af Danmark, hvortil jeg svarede at belærte af Erfaring vidste vi dette var kun et svagt Moment sammenlignet med egen Interesse. —

Jeg bilder mig ind at han ikke troer paa nogen activ Deeltagelse fra Englands Side, thi da vilde han have været mere agiteret for sine faa fonds. —

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.