Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-12-27)

Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel.
Frijsenborg, 27. December 1870

Kjære Vedel! . . . Her have vi levet en stille Juul, som ogsaa efter min Opfattelse kun passer for denne Tid, thi hvorvel Julen 1863 skulde have syntes langt alvorligere for os, saa er dette eller har dette ikke været Tilfældet med mig, thi hvorvel min Tiltro til engelsk Understøttelse for en mindre Magt aldrig har været nogen, saa stillede Horoscopet for Europas fremtidige Udvikling sig dog ikke saa mørkt som nu, hvor det næsten er ligegalt hvilket Princip der seirer; dog vil det selvfølgelig for os blive værst om Preusserne gaae af med Seiren, thi disses Hovmod vil da ingen Grændse kjende; forøvrigt forekommer det mig at disses Lidelser ere større nu end nogensinde tidligere, samt at de ere fuldstændig uvidende om Franskmændenes Bevægelser; kunde blot Glandsen af deres militaire Førelse tabe sig lidt, vilde ogsaa s. 794 herved deres préstige saavel ligeoverfor Tydskerne selv som for Andre tabe sig betydeligt og det forekommer mig at naar Franskmændene vedvarende kunne vedblive at slaaes uden nogensinde at vove et afgjørende Slag, der kan frem- kalde panique, da maa Opgaven, Frankrigs Undertrykkelse, blive umulig for Kongen af Preussen og hermed alt hans keiserlige Nimbus begynde at dale. At det tydske Keiserdømmes Reminiscentser heller ikke ere behagelige for Norden kunne vi let blive enige om, og De kan med Grund sige at mit Haab er uopslideligt, men jeg har endnu bevaret Haabet om at den preussiske Jernhaand ikke i Længden kan holde hele Tydskland i Lænker og skulde det mindste Uheld ind- træde, da vil Følelsen af at Bairere, Würtembergere, Sachsere etc. fortrinsviis ere brugte vaagne til en ganske ander- ledes levende Erkjendelse, thi alt nu under den endnu sted- findende Seiersruus komme slige Følelser frem i de tydske Blade. — Den belgiske Regjering forekommer mig at være endnu stærkere Spytslikker ligeoverfor Preussen end den svenske; dette er nu en væmmelig Yderlighed men paa den anden Side forekommer Fædrelandets og især Dagbladets Angreb paa preussiske betydende Personligheder at være høist ufornuftige. . . .

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.