Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: George Joachim Quaade (1870-12-30)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Berlin, 30. December 1870.

Deres Excellence,

. . . Idet jeg saaledes har havt den Ære at udtale hvad jeg for Tiden kan anføre om den omhandlede mod Belgien og i visse Henseender ogsaa mod Holland rettede Plan, skal jeg tillade mig endvidere at omtale nogle andre Planer, som man har nævnt for mig, og som ligge den kongelige Regjerings Interesser nærmere end hiin.

s. 795 Ifølge den ene af disse Planer skulde Storhertugen af Oldenborg ønske at afstaae sit Land, hvor hans Stilling bestandigt bliver mindre tilfredsstillende for ham, til Preussen, og have Erstatning derfor i Hertugdømmerne Slesvig og Holsteen. Sagen blev omtalt for mig som et Rygte, som man ikke kunde bekræfte men heller ikke bestride, og uden at man kunde angive, om Erstatningen skulde bestaae i en Deel af Hertugdømmerne eller i at disse i deres Heelhed afstodes til Storhertugen.

Den anden Plan, der ikke staaer i Forbindelse med den nævnte Bytteforretning, skulde bestaae i en Combination, ifølge hvilken Hertugen af Augustenborg vilde erholde en, om end i Forhold til Preussen underordnet, saa dog politisk selvstændigere Stilling i Hertugdømmerne. Hertugen af Augustenborg har, som bekjendt, stedse staaet i et temmelig nært Forhold til Kronprindsen af Preussen. — . . .

Quaade.

Depeche Nr. 63, modtaget 10. Januar 1871. — Quaades Paategning: Afsendt den 3die Jan. 1871 med en Reisende.