Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 9. (1866-11-12)

TILLÆG
Uddrag af Kong Christian IX’s Trontale ved Rigsdagens Aabning 12. November 1866.

. . . »Betydningsfulde Begivenheder have forandret de politiske Forhold i Mellemeuropa. Uden at berøres af Krigens Ulykker, vil Danmark dog ikke forblive uberørt af dens Resultater. Samtidigt med, at Preussen har forenet Nordtyskland under sin Ledelse, har det i Pragerfreden paataget sig den Forpligtelse at tilbagegive Danmark den nordlige Deel af Slesvig, forsaavidt Befolkningen ved en fri Afstemning udtaler sig derfor. Endnu er denne Bestemmelse ikke bragt til Udførelse; men Tractatens Ord og den nationale Retning, hvori de europæiske Forhold have udviklet sig, ere Os en Borgen for, at ogsaa Vi skulle naae de for Vor Stat betryggende og for Vort Folk naturlige Grændser, et Maal, paa hvilket Vi siden Wienerfredens Afslutning ikke have ophørt at rette Vore Forhaabninger, og hvis Retfærdighed de uinteresserede venskabelige Magter — og navnlig de Franskes Keiser med en Interesse, som Vi dybt paaskjønne — forlængst have anerkjendt. I Gjenforeningen med de trofaste danske Brødre i Nordslesvig see Vi Opfyldelsen af et Retfærdighedskrav imod dem og den danske Nationalitet, og Vi ville tillige med Glæde heri hilse Pantet paa Vor mægtige Naboes Hensigt om at stille sine Forhold til Danmark paa et varigt og oprigtigt Venskabs Grundlag.« . . . 1 )

Rigsdagstidende. Forhandlinger paa Folkethinget. Ordentlig Samling 1866-67. I. Sp. 9-12.