Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 9. (1868-10-05)

Uddrag af Kong Christian IX’s Trontale ved Rigsdagens Aabning 5. Oktober 1868.

. . . »De fortrolige Forhandlinger, som den Kongelig Preussiske Regjering allerede for længere Tid siden havde aabnet med Os om en Udførelse af den i Pragerfredens Artikel 5 bebudede frie Afstemning af Beboerne i Nordslesvig, have hidtil ikke ført til noget Resultat. Vor Opfattelse af, hvad Retfærdighed og begge Staters velforstaaede Interesse fordre i denne Sag, er uforandret den samme, og Vi maae ansee det for Vor første Pligt, ikke at medvirke til nogen Afgjørelse, som, uden at tilfredsstille Befolkningens Trang, kunde berede Riget fremtidige Vanskeligheder ligeoverfor en Stat, med hvilken det er Vort Ønske at bevare et oprigtigt venskabeligt Forhold. Vi holde Os overbeviist om, at den Kongelig Preussiske Regjering ikke kan andet end billige disse Hensyn, og Vi haabe, at det vil kunne lykkes, paa denne fælles Erkjendelse at begrunde den saa længe imødesete Overeenskomst.« 1 ) . . .

Riqsdaqstidende. Forhandlinger paa Folkethinget. Ordentlig Samling 1868-69. I. Sp. 9 f.