Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 9. (1869-10-04)

Uddrag af Kong Christian IX’s Trontale ved Rigsdagens Aabning 4. Oktober 1869.

. . . »Ogsaa fra hiinsides Landets Grændser, navnlig fra danske Mænd og Kvinder i Slesvig, have Vi og det unge Par modtaget rørende Beviser paa Deeltagelse og Hengivenhed. 2 ) Ligesom Vor Glæde har været deres, saaledes er deres Sorg ogsaa Vor. Ligesaa fast som de troe Vi paa en Gjenforening af, hvad der er og vil være Dansk. Vel har den Kongelig Preussiske Regjering ikke fundet tilstrækkelig Anledning i s. 798 Forholdene til at gjenoptage de paabegyndte Forhandlinger om denne Sag; men Vor Overbeviisning om, hvad Retfærdighed og begge Staters velforstaaede Interesse maae fordre, er saa urokkelig, at Vi desuagtet ikke kunne opgive Forventningen om, at en tilsvarende Erkjendelse vil gjøre sig gjældende hos den Kongelig Preussiske Regjering og føre til en Afgjørelse, der kan befæste et varigt venskabeligt Forhold imellem Danmark og det Nordtyske Forbund.« . . . 1 )

Rigsdagstidende. Forhandlinger paa Folkethinget. Ordentlig Samling 1869—70. I. Sp. 9—12.