Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 9. (1870-10-03)

Uddrag af Kong Christian IX’s Trontale ved Rigsdagens Aabning 3. Oktober 1870.

. . . »Mægtige Begivenheder have rystet Europa siden Rigsdagens sidste Samling. Ogsaa til Vore Kyster havde Krigen nærmet sig; men ved at opretholde den neutrale Stilling, som Vi fra Begyndelsen af havde indtaget, er det lykkedes at bevare Landet for Krigens Onder.

Er det end ikke givet menneskelige Øine at forudsee denne store Kamps Afslutning og Følger, staaer dog det Haab fast hos Os, som Vi gjentagende have udtalt fra dette Sted, at det Spørgsmaal, som endnu henstaaer uafgjort mellem Danmark og Preussen, vil finde en saadan Løsning, at Rigets Selvstændighed i Fremtiden vil kunne sikres og det gode Forhold styrkes til Vor mægtige sydlige Nabo.« . . . 2 )

Rigsdagstidende. Forhandlinger paa Folkethinqet. Ordentliq Samling 1870-71, I. Sp. 9-12.